Verksamhetsområden

Våra verksamhetsområden


HYRESRÄTT

Uppsägningar till hyrestidens utgång, avhysningar, besittningsskyddstvister, förlängningsärenden, förverkandefrågor, överlåtelser, delgivningsfrågor, handräckning, återtagande, vanvård, deponering, störningsmål, nedsättning av hyra, saneringar (information, samråd, evakuering), upprättande och tolkning av hyresavtal för såväl lokaler som bostäder, processer i fastighetsdomstol och hyresnämnd.

 

HYRESSÄTTNING

Hyressättning (bruksvärdering eller marknadsvärdering), hyra efter ROT-renovering, förhandlingsframställningar, villkorsändringsmeddelanden eller uppsägningar för villkorsändring, hyresförhandlingar, förhandlingsfrågor, processer och medling i hyresnämnd och hovrätt.

 

BOSTADSRÄTTSJURIDIK

Biträde till föreningar i förvaltningsfrågor, upphandling, vindsinredning, ombildningsfrågor, medlemsfrågor, pantsättning, likabehandling, obeståndsfrågor, processer i hyresnämnd och tingsrätt.

 

BYGGJURIDIK

Upprättande och tolkning av entreprenadavtal, besiktningsfrågor, tvister mellan beställare-entreprenör, processer i tingsrätt och skiljenämnd.

 

FASTIGHETSRÄTT

Köp och försäljning (såväl av fastigheter som –bolag), upprättande och tolkning av köpeavtal, förvärvstillstånd, tvister om fel i fastighet (t ex dolda fel vid köp), nedsättning av köpeskilling, nyttjanderätter (servitut, arrende, tomträttsavtal), processer i tingsrätt och hovrätt.

 

OBESTÅND

Åtgärder vid obetalda hyror och avgifter, t ex uppsägning till omedelbart upphörande, betalningskrav, betalningsföreläggande, betalningsanmaning enligt konkurslagen, exekutiva förfaranden, försättande i konkurs, bevakning i konkurs, betalningstvister, processer inför kronofogdemyndighet, tingsrätt och hovrätt.

 

SKADESTÅNDSRÄTT

Skadestånd inom avtalsförhållanden t ex vid lokalhyresavtals upphörande, brott mot förhandlingsordning, kontraktsbrott och men i nyttjanderätt. Utomobligatoriska skadestånd t ex grannelagsrätt och skador enligt miljöbalken, processer i tingsrätt och hovrätt.

 

UTBILDNING

(såväl hela kurser som företagsanpassade utbildningspaket).